Описание на иновацията

Срок на иновацията - три години:

Въведен е нов учебен предмет "Уеб-програмиране“:
- „Основи на уеб програмирането JavaScript /конзолен вариант/ в 8 клас за учебната 2018/2018г, в избираемите учебни часове в 8 клас - 1 учебен час седмично, 36 учебни часа годишно. Обучението е насочено към овладяване на базови знания, умения и отношения, свързани с учебния предмет ИТ, с изграждането на дигиталната компетентност на ученика и с приложението ѝ в областта на дигиталните технологии. В този клас се придобиват знания и умения за основите на програмирането. Формират се нови знания и умения за писане на код в кодов редактор. Акцентът е върху използването на адаптивни учебни материали, целящи да формират знания и умения за използване на основните понятия от програмирането на различните програмни езици.
- „ Уеб–програмиране“ /HTML, CSS/ в 9 клас за учебната 2019/2020г, в избираемите учебни часове в 9 клас - 1 учебен час/седмично, 36 учебни часа годишно. В този клас се придобиват систематизирани знания и умения за фронт-енд програмиране. Формират се нови знания и умения за писане на код в кодов редактор. Акцентът в обучението в 9 клас е върху използването на адаптивни и интерактивни учебни материали, целящи да формират знания и умения за използване на основополагащи понятия при използването на технологиите: HTML, CSS, JavaScript - за уеб-програмиране.
- „Уеб-програмиране“ за учебната 2010/2021 г, в избираемите учебни часове в 10 клас - 1 учебен час/седмично, 36 учебни часа годишно. В този клас работата е изцяло по , разработени на програмния език JavaScript. Формират се нови знания и умения за писане на код в кодов редактор. Акцентът в обучението в 10 клас е върху използването на адаптивни и интерактивни учебни материали, целящи да формират знания и умения за използването на технологиите: HTML, CSS, JavaScript (приложение за уеб-програмиране) .

Към иновацията са включени учениците от осми клас профил "Чужди езици", които ще преминат 3 годишния курс на обучение

Учебната среда, която използвамев за иновативно преподаване и обучение е: https://www.programiram.com/ .

Всички екрани от обучителните пътеки са адаптивни, с вградена форма на изкуствен интелект.

В края на обучението учениците ще придобият знания и умения за писане на програмен код, създаване на интернет приложения и динамични уеб сайтове. Ще използваме нова, модерна образователна среда, а именно, адаптивната система за обучение на Programiram.com, която се нагажда съгласно индивидуалните познания и умения на всеки ученик.

В обучителната система е вграден изкуствен интелект - така всеки ученик получава индивидуална помощ и адаптирани по трудност задачи - съгласно собствените си нужди от обучение.

Обучението се извършва чрез иновативно съдържание - образователни интерактивни игри по кодиране, които умело въвеждат учениците в Основите на програмирането и уеб-програмирането.

Прилага се игровият подход. Герои помагат на учениците да осъзнаят сложни на пръв поглед понятия като параметри, променливи, функции, условни конструкции, и други.

Тези умения и знания способстват за развитието на творческото, креативното и логическото мислене.

Използването на игровия подход в обученията гарантира: заинтересованост на учениците, задържане на техния интерес, постигане на по-високи и трайни резултати. „Играеш, докато програмираш.

Програмираш, докато играеш!“, този метод повишава интереса и мотивацията на учениците.

Образователната и интерактивна среда разполага с модерни средства за задържане на вниманието, като: красиви електронни значки, които учениците получават при постигане на успех. Красиви сертификати за постижения, игрови предизвикателства и задачи.

Учениците могат да споделят своите постижения в социалните мрежи, което ги стимулира допълнително за успех и допринася за популяризиране на училищните успехи.