Мотиви за въвеждане на иновацията


Началото на 21 век е характерно с дигитализиране на ежедневието - учениците са компетентни потребители на разнообразни дигитални технологии и бързо се адаптират към новопоявяващите се такива; нямат психологически бариери в използването на нови ИТ приложения; предпочитат да използват интерактивни системи за обучение, вместо да са пасивни потребители на информация; имат потребност да са постоянно свързани чрез интернет; ученето с помощта или посредничеството на технологиите е сред техните първи предпочитания, като очакват техните учители също да работят с технологиите и да ги използват за целите на обучението.

Учениците от ГПЧЕ"Симеон Радев" изучават по 2 чужди езика и това в комбинация със знания и умения по програмиране ще повиши тяхната конкурентоспособност на пазара на труда и в бъдеще ще отвори много варти пред тях.

Нашата иновация е свързана с въвеждане на нов учебен предмет в избираемите учебни часове по информационни технологии в 8,9 и 10 клас, за учениците в профил "Чужди езици" - 1 учебен час седмично, 36 часа годишно:
- В 8 клас - учебен предмет - „Основи на уеб програмирането Java S cript /конзолен вариант/
Обучението е насочено към овладяване на основни знания за алгоритми, променливи, усломни конструкции, масиви, функции.
Формират се нови знания и умения за писане на код в кодов редактор.
Заложен е игровия подход при овладяване на новите знания.
- В 9 клас - учебен предмет „ Уеб–програмиране“ /HTML, CSS/. Сформират знания и умения за използването на технологиите: HTML, CSS.
- В 10 клас - учебен предмет „Уеб-програмиране“. Работата в часовете е проектно базирана, с включени елементи на виртуална и добавена реалност и изкуствен интелект.
За иновативно преподаване и за затвърждаване на усвоените знания използваме интерактивна учебна среда с вграден изкуствен интелект.